Teemaohjelma

Jumppaaja

Kasvua Hämeessä -teemaohjelma on viljelijöiden, teollisuuden, kehittäjäorganisaatioiden ja rahoittajien yhdessä laatima strateginen suunnitelma Kanta- ja Päijät-Hämeen maa- ja elintarviketalouden kehittämiselle vuoteen 2014. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä merkittävästi alan toimintaedellytyksiä parantamalla osaamista, lisäämällä yhteistyötä ketjussa ja toisaalta nostamalla koko toimialan alueellista näkyvyyttä ja imagoa.

Teemaohjelman visio on, että

Häme on menestyvä ja kilpailukykyinen elintarviketuotannon alue Suomessa, jossa maatalousyrittäjillä ja muilla elintarvikeketjun toimijoilla on vahva tahto kehittämiseen ja luottamus omaan osaamiseensa.

Keskeiset kehittämistavoitteet:

  • Hämeen maa- ja elintarviketalouden kilpailukyvyn kasvu suhteessa muihin maakuntiin
  • Hämeen maatalouden bruttotulojen kasvu vuoden 1999 tasolle eli 7,4 prosenttiin koko maan maatalouden bruttotuloista
  • Hämeen maa- ja elintarviketalouden alueellisen näkyvyyden ja yleisen imagon parantuminen

Lisäksi jokaiselle keskeiselle tuotantosektorille on laadittu omat alakohtaiset kasvu- ja kehitystavoitteet.

Käytännön kehittämistyö teemaohjelmassa painottuu viiteen painopistealueeseen, joita ovat maidon-, lihan-, kasvin- ja elintarviketuotannon sekä näitä tukevien osaajien verkoston kehittäminen. Toiminta toteutetaan pääosin koulutus- ja kehittämishankkeina, joista jokaisella on oma vastuutahonsa. Ohjelmatyötä johtaa MTK Häme.

Vuonna 2007 laadittu Kasvua Hämeessä -teemaohjelma löytyy tästä.

Teemaohjelman esittelymateriaalia